УКР  РУС
Редагувалось 2014-04-01 23:29:36

Адміністративні спори
Юридичні консультації
Банкрутство підприємств, ФОП
Цивільні спори
Господарські спори
Кримінальне право
Отримання довідок, дозволів тощо
Приклади документів
Законодавство
Ліквідація підприємств, ФОП
Реєстрація підприємств, ФОП
Державні закупівлі
Реєстрація ТОВ 2013 у Києві
Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ у Києві з урахуванням змін станом на 2013 рік. ...
2014-04-01 23:29:36
Реєстрація ТОВ у місті Київ
Загальна процедура реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ у Києві. ...
2014-04-01 23:29:36
Реєстрація ТОВ Київ
Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ у Києві. ...
2014-04-01 23:29:36
Зразок статуту ТОВ з одним учасником
Зразок статуту Товариства з обмеженою відповідальністю ООО з одним засновником (учасником) ...
2014-04-01 23:29:36
Реєстрація ТОВ Київ
Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ у Києві. ...
2014-04-01 23:29:36

Зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) засновники фізичні особи громадяни України


ЗАТВЕРДЖЕНО
на загальних зборах учасників товариства
з обмеженою відповідальністю «НОВА»
протокол № 1 від         20__   р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА»
(зразок)
м.___________ 20___ рік

Стаття 1. Вступ
1.1.         Цей статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА», створеного відповідно до Цивільного, Господарського кодексів та чинного законодавства України (далі — «товариство»).
1.2.         Учасниками товариства є громадяни України, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності:
1.2.1. _______________________________________________________________
1.2.2. _______________________________________________________________
Стаття 2. Терміни та поняття
2.1.         У цьому Статуті використовуються терміни та поняття у такому значенні :
2.1.1.      УЧАСНИКИ — особи, що підписали установчі документи.
2.1.2.      СТАТУТ — статут товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА».
2.1.3.      УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ - Статут.
2.1.4.      ТОВАРИСТВО — товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА».
2.1.5.      ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - Збори Учасників Товариства.
2.1.6.      ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН — виконавчий орган Товариства.
2.1.7.      ЗАКОНОДАВСТВО — чинне законодавство України, що регулює діяльність Товариства.
2.1.8.      ДАТА СТВОРЕННЯ — дата реєстрації Товариства.
2.1.9.      СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ — статутний капітал, який створюється відповідно до законодавства.
2.1.10.    РЕЗЕРВНИЙ ФОНД — резервний фонд Товариства, який створюється відповідно до законодавства.
2.1.11.    ФОНДИ — інші фонди Товариства, які створюються відповідно до законодавства.
2.1.12.    КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ - інформація письмового та усного характеру, яка має технічну або комерційну цінність і надається будь-яким з Учасників Товариства відповідно до цього Статуту та будь-яким іншим угодам, які можуть укладатись Учасниками та Товариством у період дії цього Статуту.
2.1.13.    ФОРС-МАЖОР (обставини непереборної сили) — пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або будь-які воєнні дії, постанови або розпорядження державних органів, страйки, неможливість отримати експортні та імпортні ліцензії, а також інші обставини, які є поза розумним контролем Учасників, які неможливо передбачити та попередити розумними заходами, які прямо або опосередковано обмежують Учасників у виконанні ними своїх зобов’язань.
Стаття 3. Найменування
3.1.         Найменування товариства — товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА»
Стаття 4. Місцезнаходження товариства
4.1.         Місцезнаходження товариства: 01001, Україна, м. ______, вул._______.
Стаття 5. Учасники. Права і обов’язки
5.1.         Учасниками Товариства є громадяни згідно з установчими документами.
5.2.         Права й обов’язки Учасників визначаються Статутом.
5.3.         Учасники зобов’язуються :
5.3.1.      До дати створення Товариства внести не менше 50% своєї частки у Статутному фонді Товариства.
5.3.2.      Залишок своєї частки внести протягом року після реєстрації Товариства.
5.3.3.      Виконувати вимоги Установчих документів Товариства і виконувати рішення його органів.
5.3.4.      Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та утримуватись від інших дій, які можуть завдати збитків його діяльності та репутації.
5.3.5.      Виконувати інші зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю.
5.4.         Учасники мають право:
5.4.1.      Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Установчими документами.
5.4.2.      Обирати та бути обраними до керівних органів Товариства.
5.4.3.      Призначати своїх представників для участі в роботі керівних органів Товариства.
5.4.4.      Брати участь у розподілі та отримувати частину прибутку Товариства (дивіденд).
5.4.5.      Користуватись переважним правом отримання послуг, які надаються Товариством.
5.4.6.      Одержувати інформацію про діяльність Товариства.
5.4.7.      Вийти зі складу Учасників в порядку, передбаченому Установчими документами та законодавством.
5.5.         Учасники мають також інші права, передбачені Статутом, законодавством та рішеннями Зборів Учасників.
Стаття 6. Мета та предмет діяльності
Основною метою діяльності Товариства є здійснення виробничо - господарської діяльності та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників Товариства.
6.1.         Предметом діяльності Товариства є:
6.1.1. ___________________________________________________________________;
6.1.2. ___________________________________________________________________;
6.1.3. ___________________________________________________________________.
6.2.         Товариство має право:
6.2.1.      вчиняти від свого імені правочини (укладати договори) та інші юридичні дії, а саме: кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, дарування, пожертви, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та будь - які інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій іншім юридичним та фізичним особам;
6.2.2.      продавати та передавати підприємствам, організаціям, установам і фізичним особам, набувати і одержувати у них, здавати та брати в найм (оренду), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
6.2.3.      здійснювати оптову, консигнаційну та роздрібну торгівлю, надавати послуги за вільно конвертовану валюту в порядку, встановленому чинним законодавством України;
6.2.4.      проводити охоронну діяльність та вживати засоби, що пов’язані з виконанням цього виду діяльності;
6.2.5.      здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України і відповідає статутним цілям Товариства.
6.3.         Види діяльності, ідо потребують спеціальних дозволів (ліцензій), можуть здійснюватися тільки після їх отримання.
6.4.         Конкретне спрямування та зміст роботи Товариства визначається сучасною та перспективною кон’юнктурою ринку.
Стаття 7. Зовнішньоекономічна діяльність
7.1.         Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб’єктами господарської діяльності як в Україні, так і за її межами в порядку та за умов, передбачених законодавством.
7.2.         Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту та які прямо не заборонені законодавством, зокрема:
7.2.1.      Експорт та імпорт товарів.
7.2.2.      Надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності з усіх напрямів діяльності Товариства.
7.2.3.      Різноманітна кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців.
7.2.4.      Спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно до предмета діяльності Товариства.
7.2.5.      Організація та проведення ярмарків, виставок, торгів, аукціонів та інших заходів спільно з іноземними партнерами.
7.2.6.      Товарообмінні (бартерні) операції.
7.2.7.      Орендні (лізингові) операції.
7.3.         При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв’язків, в тому числі Товариство має право:
7.3.1.      Володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими та немайновими правами та іншими результатами діяльності.
7.3.2.      Відкривати свої представництва і філії та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав.
7.3.3.      Брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій.
7.3.4.      Здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних договорів, договорів доручення та ін.).
7.3.5.      Самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори, контракти всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законодавством.
7.3.6.      Самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству та відповідають міжнародним правилам.
7.3.7.      Безпосередньо брати кредити.
7.3.8.      Вільно обирати банківсько-кредитні установи, які вестимуть валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами.
7.3.9.      Самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічних операцій.
7.3.10.    Реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством.
7.4. Товариство веде бухгалтерський та статистичний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.
Стаття 8. Статус
8.1.         Організаційно-правова форма — Товариство, корпоративне підприємство, що діє на підставі приватної власності засновників. Вид господарського Товариства — Товариство з обмеженою відповідальністю. Форма власності — приватна. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих не майнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді або в третейському суді.
Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у встановленому законодавством порядку.
8.2.         Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням і штампи зі своїм найменуванням. Товариство має фірмові бланки, товарний знак (відповідає зображенню на печатці), знак обслуговування та інші реквізити, зразки яких затверджуються Зборами Учасників Товариства. Товариство відкриває розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків згідно із законодавством.
8.3.         Товариство має право засновувати дочірні підприємства, організації з правами юридичної особи. Товариство може створювати філії, представництва без прав юридичної особи.
Стаття 9. Майно. Права власності
9.1.         Джерелами формування майна Товариства є:
9.1.1.      кошти та майно, передані Товариству як Статутний капітал;
9.1.2.      кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності;
9.1.3.      майно, придбане Товариством в процесі його діяльності;
9.1.4.      доходи від цінних паперів;
9.1.5.      кредити банків та інших кредиторів;
9.1.6.      інші джерела, не заборонені законодавством.
9.2.         Майно Товариства становить його власність.
9.3.         Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь - які дії та укладати угоди, які не суперечать законодавству.
9.4.         Гарантії щодо власності Філії встановлюються законодавством.
Стаття 10. Фонди. Статутний капітал
10.1. Для діяльності Товариства створюються такі фонди:
10.1.1.    резервний фонд;
10.1.2.    інші фонди;
10.1.3.    статутний капітал.
10.2.       Розмір, порядок формування та зміна розміру Статутного капіталу визначається Статутом.
10.3.       Розмір резервного фонду не може бути меншим ніж 25% Статутного капіталу. Формування Резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань, розмір яких не може бути меншим 5% від прибутку.
10.4.       Розмір, порядок формування та використання інших фондів визначається рішенням уповноважених на це органів Товариства.
Стаття 11. Статутний капітал
Розмір Статутного капіталу становить _____________ грн.
Статутний капітал формується коштами та майном і розподіляється на частки між учасниками таким чином:
____________________________ грн. - _______________% статутного капіталу;
____________________________ грн. - ______________ % статутного капіталу;
11.1.       Статутний капітал формується в порядку, передбаченому п.п. 5.3 Статуту.
11.2.       За рішенням Зборів Учасників розмір Статутного капіталу може збільшуватись шляхом відповідних відрахувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових внесків Учасників або залучення нових Учасників.
11.3.       Товариство за рішенням Зборів Учасників може зменшити розмір Статутного капіталу. Сума, отримана в результаті такого зменшення, має бути виплачена Учасникам в пропорціях, які відповідають частці відповідного Учасника у Статутному капіталі, або вказана сума за рішенням Зборів Учасників використовується на інші цілі. Рішення Зборів Учасників про зміни розміру Статутного капіталу реєструється як додаток до Установчих документів, підписується Учасниками і є невід’ємною частиною Установчих документів Товариства.
11.4.       Рішення Зборів Учасників про зменшення розміру Статутного капіталу набирає чинності не раніше ніж через три місяці після відповідної державної реєстрації і публікації про це в пресі.
Стаття 12. Уступка частки
12.1.       Учасник Товариства може за попередньою письмовою згодою решти Учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам або третім особам.
12.2.       Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її уступив повністю або частково, пропорційно їх часткам у Статутному фонді.
12.3.       Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, що її відступає.
12.4.       При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учасникові, який уступив її повністю або частково.
12.5.       Частка Учасника Товариства, після повного внесення ним вкладу, може бути придбана самим Товариством. В цьому випадку Товариство зобов’язано передати її іншим Учасникам у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Зборах Учасників проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.
Стаття 13. Сплата вартості майна при виході Учасника
13.1.       При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі.
Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства. На вимогу Учасника та за згодою Товариства його вклад може бути повернено повністю або частково у натуральній формі.
13.2.       Учаснику, який вибув, також сплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Товариству тільки у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
Стаття 14. Спадкоємство
14.1.       У разі смерті Учасника Товариства його спадкоємці мають переважне право вступу до Товариства.
14.2.       При відмові спадкоємця від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього спадкоємця йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому Учаснику, вартість якої визначається на день смерті Учасника.
В цьому випадку розмір Статутного капіталу зменшується.
Стаття 15. Прибуток. Дивіденди. Збитки
15.1.       Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат.
З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти за кредитами банків, а також вносяться встановлені законодавством податки та інші платежі до бюджету.
15.2.       Прибуток розподіляється серед Учасників як дивіденд, розподіл здійснюється пропорційно часткам Учасників у Статутному капіталі.
15.3.       Якщо господарська діяльність Товариства виявиться збитковою, останнє має вжити всіх необхідних заходів для покриття збитків шляхом відповідного використання коштів та майна Товариства.
Покриття збитків здійснюється в першу чергу за рахунок Резервного фонду. За рішенням Зборів Учасників для покриття збитків можуть використовуватись й інші кошти.
Стаття 16. Управління
16.1.       Вищим керівним органом Товариства є Збори Учасників.
16.2.       Виконавчим органом Товариства є Директор.
16.3.       Контрольним органом Товариства є Ревізійна комісія.
Стаття 17. Збори Учасників
17.1.       Збори Учасників — вищий керівний орган Товариства.
17.2.       Збори Учасників складаються з усіх Учасників або їх представників. Представниками Учасників можуть бути члени їх сімей або інші Учасники, вони можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Повноваження представника підтверджуються нотаріально засвідченим дорученням, підписаним відповідним Учасником.
17.3.       Збори Учасників проводяться за необхідністю згідно з законодавством.
17.4.       Збори скликаються Учасниками товариства.
17.5.       Позачергові Збори скликаються на вимогу:
17.5.1.    будь-кого з Учасників, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів;
17.5.2.    виконавчого органу;
17.5.3.    ревізійної комісії.
17.6.       Про проведення Зборів Учасники повідомляються рекомендованими листами із зазначенням часу та місця проведення Зборів та проекту порядку денного. Вказані листи надсилаються за офіційною адресою кожного Учасника не пізніше ніж за тридцять днів до дня проведення Зборів.
17.7.       Збори Учасників уповноважені приймати рішення з будь - яких питань діяльності Товариства.
17.8.       Нижченаведені питання належать до виключної компетенції Зборів Учасників:
17.8.1.    Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів діяльності та звітів про їх виконання.
17.8.2.    Внесення змін та доповнень до Статуту.
17.8.3.    Встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків.
17.8.4.    Зміна розміру Статутного капіталу.
17.8.5.    Встановлення розміру частини прибутку, який підлягає розподілу серед Учасників.
17.8.6.    Визначення порядку покриття збитків Товариства.
17.8.7.    Прийом до Товариства нових Учасників.
17.8.8.    Обрання та звільнення з посади членів ревізійної комісії, Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.
17.8.9.    Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства згідно із законодавством про працю.
17.8.10.  Затвердження правил процедури проведення Зборів Учасників.
17.8.11.  Вирішення питань про придбання Товариством частки Учасника.
17.8.12.  Затвердження вкладів Учасників, внесених у натуральній формі.
17.8.13.  Затвердження розміру Резервного фонду.
17.8.14.  Визначення політики Товариства щодо прийому на роботу персоналу.
17.8.15.  Вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
17.8.16.  Виключення Учасника з Товариства.
17.8.17.  Прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
17.8.18.  Покладення окремих повноважень на Виконавчий орган.
17.8.19.  Розгляд інших питань, щодо яких, на думку Учасників, необхідне рішення Зборів Учасників.
17.9.       Рішення Зборів приймаються шляхом відкритого голосування.
Кожний Учасник (його представник) має таку кількість голосів, яка пропорційна його частці у Статутному капіталі Товариства.
17.10.     Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш як 60% голосів, а при вирішенні питань, які потребують одностайності — всі Учасники.
17.11.     Одностайність Учасників потрібна при вирішенні питань, вказаних в п.п. 17.8.3—17.8.4, 17.8.7, 17.8.15, 17.8.17. З питань, вказаних у п.п. 17.8.1, 17.8.2, 17.8.16, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників товариства.
Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів.
17.12.     Збори Учасників мають право приймати рішення методом опитування. В цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити свою думку з вказаних питань. Рішення методом опитування вважається прийнятим за відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.
Стаття 18. Директор
18.1. Виконавчим органом Товариства є директор, обраний Зборами Учасників. Допускається неодноразове та повторне обирання однієї і тієї самої особи на посаду директора. За рішенням Зборів Учасників директор може призначатись також із осіб, що не є Учасниками Товариства.
18.2.       Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених Установчими документами, контрактом та законодавством.
18.3.       Директор підзвітний Зборам і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства та виконання доручених йому завдань та функцій.
18.4.       Директор несе відповідальність за:
18.4.1.    забезпечення виконання всіх планів Товариства, затверджених Зборами, а також за виконання всіх інших рішень останніх;
18.4.2.    виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього Установчими документами та контрактом;
18.4.3.    прийом та звільнення персоналу Товариства;
18.4.4.    подання на розгляд Зборів фінансових та інших документів.
18.5.       Директор уповноважений:
18.5.1.    діяти без довіреності від імені Товариства;
18.5.2.    визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, за винятком тих осіб, умови оплати праці яких, згідно з Установчими документами, визначаються Зборами Учасників;
18.5.3.    укладати від імені Товариства контракти, договори, угоди та забезпечувати їх виконання;
18.5.4.    приймати рішення про створення фондів, визначення їх цільового призначення, порядок формування та використання коштів фондів, за винятком тих фондів, умови утворення, визначення цільового призначення, порядок формування та використання коштів яких визначаються Зборами Учасників;
18.5.5.    затверджувати внутрішні документи Товариства, не віднесені установчими документами до компетенції Зборів;
18.5.6.    представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, в державних юрисдикційних органах;
18.5.7.    розпоряджатись майном Товариства (включаючи грошові кошти), основні фонди при погодженні з загальними Зборами Учасників;
18.5.8.    створювати консультативні та інші допоміжні органи для підвищення ефективності діяльності виконавчого апарату Товариства;
18.5.9.    вирішувати всі інші питання діяльності Товариства, за винятком питань, вирішення яких віднесено до компетенції інших органів Товариства.
18.6.       Директор приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, шляхом видачі наказів, розпоряджень, вказівок та інших локальних актів, які обов’язкові для виконання персоналом Товариства.
Стаття 19. Ревізійна комісія
19.1.       Ревізія діяльності Товариства, його філій та представництв здійснюється ревізійною комісією.
Ревізійна комісія обирається Зборами Учасників терміном на два роки. Допускається неодноразове та повторне обрання однієї і тієї самої особи до складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія очолюється головою, який обирається її членами.
19.2.       Ревізійна комісія перевіряє дотримання Товариством законодавчих та інших актів, що регулюють його діяльність, законність здійснюваної діяльності, схоронність майна Товариства.
Ревізійна комісія подає Зборам Учасників звіт про проведені ревізії, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями з усунення недоліків, а також висновок по річному звіту та балансу, звіту про прибутки та збитки.
19.3.       Ревізія діяльності Товариства, його філій та представництв проводиться за планом, затвердженим ревізійною комісією, але не рідше одного разу на рік.
19.4.       Ревізійна комісія відповідає тільки перед Зборами Учасників.
19.5.       Для здійснення своєї діяльності ревізійна комісія користується правом доступу до всієї комерційної та фінансової документації Товариства.
Стаття 20. Облік і звітність
20.1.       Товариство веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність відповідно до законодавства.
20.2.       Результати діяльності Товариства відображаються в квартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті. Річний звіт завіряється ревізійною комісією.
20.3.       Фінансовий рік збігається з календарним.
Стаття 21. Персонал
21.1.       Персонал Товариства складають усі громадяни, що беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших правових форм, що регулюють трудові відносини.
21.2.       Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці та залучення співробітників до діяльності Товариства.
21.3.       Мінімальний розмір заробітної плати співробітників Товариства не може бути меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
21.4.       Співробітники Товариства підлягають медичному та соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством.
21.5.       У сфері самоврядування персонал Товариства реалізує свої повноваження відповідно до законодавства.
21.6. У процесі своєї діяльності персонал Товариства керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами пожежної безпеки, санітарії та гігієни.
Стаття 22. Відповідальність
22.1.       Товариство несе відповідальність за своїм зобов’язанням всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.
22.2.       Учасники Товариства відповідають за зобов’язанням Товариства в межах вартості своїх часток у Статутному фонді.
22.3.       Товариство не відповідає за зобов’язанням держави та особистим зобов’язанням Учасників, держава не відповідає за зобов’язанням Товариства.
22.4.       Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
Стаття 23. Комерційна таємниця
23.1.       Товариство гарантує нерозголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією його партнерів і стала відома Товариству внаслідок здійснення останнім своєї статутної діяльності.
Стаття 24. Накладення арешту та стягнень на майно
24.1.       Накладення арешту та стягнень на майно Товариства може здійснюватись лише у в порядку та за умов, встановлених законодавством для відповідних юридичних осіб.
Стаття 25. Арбітражне застереження
25.1.       Усі спори, які виникають серед Учасників з приводу виконання умов Статуту або у зв’язку з ним, його структури, дії, терміну, припинення, вирішуються шляхом переговорів Учасників.
25.2.       В тому разі, якщо спори, вказані в п. 25.1 цього Статуту, не вирішуються Учасниками самостійно, вони вирішуються компетентними юрисдикційними органами за місцем знаходження відповідача.
25.3.       Рішення компетентного юрисдикційного органу є кінцевим і обов’язковим для виконання Учасниками.
Стаття 26. Процедура
26.1.       Цей Статут набирає сили щодо взаємин Учасників від дати підпису Статуту.
26.2.       Термін дії Статуту не обмежується.
26.3.       Підписуючи цей Статут, Учасники засвідчують, що Установчі документи відповідають вимогам законодавства.
У випадку змін та доповнень в законодавстві в Установчих документах також повинні статись зміни, які, на думку Учасників, могли б відповідати їх інтересам та законодавству.
Учасники негайно проведуть переговори з метою розробки необхідних доповнень до Установчих документів, які пом’якшать несприятливі наслідки або забезпечать захист інтересів Учасників у випадку змін та доповнень у законодавстві.
26.4.       Якщо будь-яка умова Статуту стане недійсною, це не приводить до недійсності Статуту в цілому. Недійсна умова змінюється іншою, яка прийнятна Учасникам та відповідає законодавству.
26.5.       Зміст Статуту переважає над всіма іншими попередніми письмовими та усними угодами Учасників.
26.6.       Зміни та доповнення до цього Статуту визнаються недійсними, якщо вони не підписані всіма Учасниками або їх представниками.
26.7.       Ніяка умова Статуту не може тлумачитись таким чином, що дає право іншому Учасникові діяти як представнику будь-кого з Учасників, виконувати зобов’язання від його імені.
Стаття 27. Порядок виходу
27.1.       Участь Учасника в товаристві може бути припинено за письмовою заявою Учасника, яку має бути подано не пізніше як за три місяці до дня припинення участі в Товаристві.
27.2.       У випадку невиконання умов цього Статуту, невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків щодо Товариства, систематичного порушення законодавства та інших дій, що завдають шкоду Товариству, такий Учасник може бути виключений з Товариства на підставі рішення загальних зборів Товариства.
Стаття 28. Припинення діяльності
28.1.       Діяльність Товариства припиняється у порядку та за умов, передбачених законодавством, шляхом ліквідації або реорганізації.
28.2.       Товариство ліквідується:
28.2.1.    за наявності письмової угоди Учасників;
28.2.2.    за рішенням суду чи господарського суду відповідно до законодавства;
28.2.3.    з інших підстав, передбачених законодавством.
28.3.       Для ліквідації Товариства створюється ліквідаційна комісія, яка діє згідно з рішеннями органу, що прийняв рішення про ліквідацію.
28.4.       Оголошення про ліквідацію публікується в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
28.5.       Товариство вважається ліквідованим з моменту реєстрації ліквідації у встановленому законодавством порядку.
Стаття 29. Дія Статуту
29.1. Цей Статут укладено на невизначений термін. Дія Статуту припиняється у випадках реорганізації або ліквідації Товариства.
29.2. Статут складено українською мовою, в шести екземплярах.
___________(ПІБ)____________       _________(підпис)__________
___________(ПІБ)____________       _________(підпис)__________

Cпеціальні пропозиції